การใช้ระบบ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อในการควบคุมขับเคลื่อนการเกษตรให้แม่นยำ

ความแม่นยำของการเข้าถึงข้อมูลระดับนาโน สร้างความแตกต่างอย่างมากในด้านผลตอบแทน ต้นทุนและประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจการเกษตร


ระบบดูแลพื้นที่การเกษตร

ความแม่นยำของการเข้าถึงข้อมูลระดับเล็กมากถึงนาโน สร้างความแตกต่างอย่างมากในด้านผลตอบแทน ต้นทุนและประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่การเกษตร การบริการถ่ายภาพทางอากาศของบริษัท ABS ที่ฝังด้วยการคำนวณและมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รวมกับสมองของระบบโปรแกรม ช่วยยกระดับความแม่นยำในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับพื้นที่การเกษตร

การสนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายให้กับโปรแกรม PMMP ที่ใช้ประโยชน์จากโดรนและดาวเทียมและ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ช่วยลดความยุ่งยากในการประเมินและปฏิบัติงานในพื้นที่การเกษตร การใช้ระบบตรวจสอบนี้สามารถดูแลพื้นที่การเกษตรของเราได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพโดยใช้กำลังคนที่ลดลง ในขณะที่ช่วยประหยัดทรัพยากรที่ใช้ไปได้มากเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจทั่วไป

ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
ความหนาแน่นสูงขึ้น
ความแม่นยำที่มากขึ้น
ความสมบูรณ์ของข้อมูล

ระบบสนับสนุนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

บริการพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด


ระบบการนับต้นไม้อัตโนมัติที่แม่นยำ

ระบบจะนับต้นไม้อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99.5% ทำให้ลดต้นทุนเมื่อเวลาสั่งซื้อปุ๋ยให้พอดีกับจำนวณต้น

สุขภาพพืช

ระบบสามารถระบุต้นที่อ่อนแอได้ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข ยกตัวอย่างเช่นการใช้ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ระบบสามารถระบุระดับความสูงในพื้นที่ลาดชันของพื้นดินที่แม่นยำ

ระบบสามารถสร้างภาพดิจิตอลระดับความสูงของพื้นดินที่มีความแม่นยำสูง มีค่าความไม่แน่นอนเพียง 5 ซม. เท่านั้น

จุดพื้นที่ว่างเพาะปลูก

โดยใช้ระบบการค้นหาจุดพื้นที่ว่าง เพื่อใช้พื้นที่ว่าง ในการเพาะปลูกให้มากที่สุด

ข้อมูลการเกษตรแบบดิจิทัล

การสร้างฐานข้อมูลของพื้นที่การเกษตรที่มีข้อมูลพร้อมทั้งถนน อาคาร แหล่งน้ำ ภูมิประเทศ และความหนาแน่นของการปลูกในรูปแบบดิจิทัล

ข้อมูลของพื้นที่ลาดชันและ และระบบการปลูกแบบดิจิทัล

ระบบสามารถสร้างภาพดิจิตอลของต้นไม้แต่ละต้นพร้อมกับ สร้างระดับพื้นที่ลาดชันและอาคารโครงสร้างอื่นๆ


ระบบตรวจสอบดูแลพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจร

1 โดรนและภาพถ่ายดาวเทียม
รูปภาพของชั้นเรือนยอดที่คมชัด
2 ข้อมูลของพื้นที่การเกษตร
เพื่อการจัดหาและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
3 การปลูกที่หนาแน่น
เพื่อการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4 ค่าดัชนีพืชพรรณ
เพื่อการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
5 การกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรค
หมั่นปฏิบัติดูแลให้ต้นพืชมีความสมบูรณ์แข็งแรง
6 การบริหารจัดการของการใช้ปุ๋ย
เพื่อการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ
7 การปลูกซ่อม
เพื่อเพิ่มผลผลิตให้พื้นที่ปลูก
8 ระบบรายงานประสิทธิภาพและการวิเคราะห์
ช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจและแผนปฏิบัติงาน

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์