ABS Enterprise
Resource Program

อุปกรณ์เคลื่อนที่

สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกทาง

สื่อสังคม

สื่อสารให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การวิเคราะห์

ใช้การตัดสินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริง เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของคุณ

การประมวลผลระบบออนไลน์

เชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของคุณด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

'ขอแนะนำระบบโปรแกรม ABS Enterprise Resource Planning - AERP แบบเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารของข้อมูลจากพื้นที่การเกษตร (Front End) ไปยังสำนักงานฝ่ายส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานภูมิภาคหรือสำนักงานใหญ่ (Back End) เป็นไปได้อย่างราบรื่น

ERP การวางแผนทรัพยากรองค์กรนี้ประกอบด้วย ชุดระบบบริหารการเงินเต็มรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การรายงานทางการเงิน คำนวณค่าใช้จ่ายของการบริหารการจัดการ คำนวณค่าจ้างให้กับพนักงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสินค้าคงคลัง การขาย การควบคุมการกำกับดูแลพื้นที่ปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย

รายงานทางการเงินผ่านหน้าจอแสดงผล
การคำนวณต้นทุนและการบริหารจัดการของโครงการ
ฐานข้อมูลหลักเชื่อมโยงกันกับฐานข้อมูลอื่นๆ
การบริหาร

AERP Modules

 • บัญชีแยกประเภททั่วไปและมีโครงสร้างของบัญชีย่อย ที่สามารถแก้ไขดัดแปลงให้เข้ากับการทำงานเราได้
 • สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของบัญชีหลักและบัญชีย่อย
 • การรายงานสามารถรับข้อมูลได้จากหลายช่องทาง
 • การรายงานทางการเงินขั้นสูง
 • สามารถทำการเปลี่ยน กำหนดตั้งค่าวันปิดงวดบัญชีได้
 • รองรับหลายสกุลเงินประเทศต่างๆ
 • งบประมาณบัญชีแยกประเภททั่วไปและการอนุมัติงบประมาณ
 • การตั้งค่าการจัดสรรยอดคงเหลืออัตโนมัติ
 • สามารถบันทึกและตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ
 • สามารถกลับรายการทางการบัญชีเองหรืออัตโนมัติ
 • สามารถตั้งให้ทำธุรกรรมเป็นประจำได้
 • มีเส้นทางการตรวจสอบทางการเงิน
ใบสั่งซื้อ
 • แผนงานการแบ่งส่วน / การรวมบัญชีของการทำธุรกรรม
 • การจัดส่งสินค้า
 • การออกใบสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณมาก
 • การจัดส่งสินค้าประเภทต่างๆไปยังที่อยู่
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับใบขอซื้อ
 • มีระบบเชื่อมโยงเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการให้เจ้าหนี้การค้า
 • รายงานแบบเจาะลึกรายละเอียด
 • มีเส้นทางการตรวจสอบทางการเงิน
ใบขอซื้อ
 • รายการคำขอซื้อสามารถกำหนดไว้ล่วงหน้าได้
 • รวมรายการคำขอซื้อได้
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับใบสั่งซื้อ
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับสต็อกสินค้า
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับใบสั่งขาย
 • มีเส้นทางการตรวจสอบทางการเงิน
 • การชำระเงินล่วงหน้ากับผู้ขาย
 • ขั้นตอนการอนุมัติชำระเงิน
 • ระบบมีกระบวนการชำระเงินกับผู้ขาย
 • การรายงานทางการเงินขั้นสูง
 • ระบบสามารถชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าต่างๆ ได้
 • รองรับหลายสกุลเงินประเทศต่างๆ
 • สามารถตั้งให้ชำระเงินเป็นประจำได้
 • การคืนเงินจากผู้ขาย
 • ใบสำคัญจ่าย
 • รองรับการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 • รายงานเกี่ยวกับระยะเวลาการค้างชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย
 • การรักษาควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ระบบภายนอก
 • ระบบสามารถปรับการสร้างรหัสของการชำระเงินค่าแรงประเภทต่างๆได้ ตารางเมทริกซ์เงินเดือน เงินสมทบตามกฎหมายแรงงาน ฯลฯ
 • ระบบสามารถชำระเงินค่าแรงได้หลายรายการ
 • รองรับระบบการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • สลิปเงินเดือน
 • สร้างรายงานทางกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่อง – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นต้น
 • ระบบสามารถรับบัญชีลูกหนี้ได้หลายบัญชีในบัญชีแยกประเภททั่วไป
 • รองรับหลายสกุลเงินประเทศต่างๆ
 • ระบบสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือและวงเงินเครดิตของลูกค้าได้
 • การโอนคืนเงินที่ได้หักบัญชีไปแล้ว
 • แอปพลิเคชันการชำระเงินอัตโนมัติ
 • สามารถตั้งให้ออกใบแจ้งหนี้เป็นประจำได้
 • ใบแจ้งหนี้และแจ้งยอดการชำระเงิน
 • การคำนวณค่าคอมมิชชั่นของการขาย
 • การคำนวณค่าบริการเบี้ยปรับที่ค้างชำระ
 • การรักษาควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ระบบภายนอก
 • มีเส้นทางการตรวจสอบทางการเงิน
 • ระบบสามารถรองรับคลังสินค้าได้หลายแห่ง
 • การประเมินมูลค่าสินค้าได้หลายวิธี
 • หมายเลขล็อตสินค้าและหมายเลขซีเรียล
 • แจ้งข้อมูลวันหมดอายุสินค้า
 • บันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าในสต็อกจากตำแหน่งที่ตั้งในคลังสินค้าหนึ่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งในคลังสินค้าอื่น
 • ออกใบสั่งซื้ออัตโนมัติ
 • แจ้งข้อมูลส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับการขาย
 • บันทึกยี่ห้อ รหัสรุ่นของรถ และหมายเลขเครื่องยนต์
 • บันทึกรายละเอียดของผู้ขับและดูแลยานพาหนะ
 • บันทึกรายการของผู้ใช้ยานพาหนะ
 • ทำรายการค่าใช้จ่ายยานพาหนะในระบบการชำระเงิน
 • ระบบเตือนเมื่อรถถึงระยะซ่อมบำรุง
 • รายงานอื่นๆ
 • สามารถคิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ได้หลายวิธี
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับใบสั่งซื้อ
 • การจัดแยกประเภทสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบสามารถรองรับสินทรัพย์ถาวรได้หลายประเภท
 • ระบบสามารถโอนย้ายสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบสามารถกำจัดสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบสามารถจัดตั้ง เปลื่ยนแปลงหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการได้
 • มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ บัญชีแยกประเภททั่วไป ระบบบัญชีเจ้าหนี้และการจ่ายชำระเงิน ระบบบัญชีลูกหนี้ ฯลฯ
 • มีระบบตรวจจับการทำธุรกรรมการเงินทุกประเภทในศูนย์ปฏิบัติการ
 • มีระบบเก็บข้อมูลของการทำธุรกรรมการเงินทุกประเภทในศูนย์ปฏิบัติการ หรือเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบในส่วนงานอื่น ๆ
 • รองรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแบบครบวงจร – ตั้งแต่การเริ่มปลูก จนไปถึงสิ้นสุดของการผลิต เป็นต้น

เริ่มต้นด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์เขาเรา:

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อกับวิศวกรฝ่ายขายของเราเพื่อดำเนินการสาธิตในพื้นที่ทำงาน

เราจะสาธิตให้คุณเห็นว่า คุณสามารถใช้โปรแกรมระบบของบริษัทเราเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนภายในธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์